Page 3 - NOFI - Årsrapport 2011

Basic HTML Version

DAGLIG LEDER HAR ORDET
EN FANTASTISK REISE
- basert på kunnskap, kvalitet og fokus på muligheter
ORDET
NOFI har siden etableringen i 1978 vært på en
fantastisk reise.
Det hele startet med utgangspunkt i tradisjonell fiske-
redskapsteknologi. I dag er NOFI et innovativt industri-
konsern som utvikler, produserer og selger produkter og
tjenester over hele verden, i hovedsak innenfor maritim
sektor.
Under hele reisen har fokus på muligheter stått sentralt
hos alle ansatte, styret og aksjonærene. Vi har skapt
resultater og ikke minst en fantastisk arbeidsplass preget
av entusiasme, positivitet, nysgjerrighet og kunnskap.
Nettopp kunnskapen, og hvordan vi forvalter denne, opp-
lever vi har hatt en stor betydning for graden av suksess.
Vår tanke er at den kunnskap vi har om et materiale eller
et forretningsområde, aktivt skal brukes for å utvikle nye
produkter eller forretningsområder. Dette kombinert med
høy kompetanse, grenseløs nysgjerrighet og en utstrakt
kultur for å dele denne kunnskapen med både kolleger
og kunder, har vært særdeles viktige faktorer for å lykkes.
I en tid der mye av industrivirksomheten i Norge flagges
ut eller legges ned, på grunn av en vanskelig verdens-
økonomi og et høyt lønnsnivå, er vi i NOFI veldig stolte
over å kunne vise til økt omsetning, bedre lønnsomhet
og flere sysselsatte. Til alt overmål er dette basert på
utvikling og produksjon av produkter og tjenester, i
Tromsø, som markedsføres og selges over hele verden.
Av konsernets omsetning på vel 100 millioner i 2011 var
eksportandelen på ca. 50 %.
For å kunne lykkes må noen tørre å satse!
NOFI har engasjerte eiere som våger å tenke store tanker
og som satser langsiktig. Hvert år brukes det store res-
surser på forskning og utvikling for at nye produkter skal
se dagens lys og kunne kommersialiseres. Det legges
også til rette for å ha tilgjengelig kapital i selskapet slik at
NOFI har et solid økonomisk fundament for videre vekst.
2011 har vært et spennende år for NOFI på flere områder
og vi er veldig nysgjerrig på hva fremtiden vil bringe. Vi
ser mange muligheter og spennende områder der vår
kunnskap og våre produkter og løsninger har et stort
potensiale, ikke minst i et nordområdeperspektiv.
Det er mye om fremtiden
man ikke vet –
men vi i NOFI har et
brennende ønske om
å ta del i utviklingen
av den.
KUNNSKAP – KVALITET – TILLIT – SERVICE
3